Overzicht veelgestelde vragen

Vul een trefwoord in om te zoeken in de veelgestelde vragen van Nalatenschapsbeheer. Of bekijk het Veelgestelde vragen overzicht.

Nalatenschap

Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap verdeeld wordt, staat beschreven in een testament, of uiterste wil. In Nederland heeft de wetgever in het Burgerlijk Wetboek het begrip 'testament' laten vervallen en vervangen door het begrip uiterste wil.

Nalatenschap, altijd aanvaarden?

Een bos bloemen, een (verjaardags)kado of een kerstpakket; de meeste mensen zijn dol op het ontvangen van geschenken. Het gaat er dan vaak niet eens om wát er precies geschonken wordt. Alleen al het ‘krijgen van iets’ laat menig hart sneller kloppen. Dat de inhoud van het ontvangene soms zwaar tegenvalt, doet hier niet aan af. Een gegeven paard kijkt men immers niet in de bek…

Erfgenamen

Een opengevallen nalatenschap zorgt ook regelmatig voor blije gezichten bij de erfgenamen. Het verdriet over het verlies van een dierbare maakt vaak al snel plaats voor vreugde over de erfenis, ook al weet men nog niets over de omvang daarvan. Helaas komt het ook in de erfrechtelijke wereld maar al te vaak voor dat de inhoud van de erfenis erg tegenvalt. Maar, in tegenstelling tot in de niet-erfrechtelijke wereld, is het in een dergelijk geval raadzaam om de bek van het geërfde paard goed te inspecteren, voordat u de beslissing neemt om de erfenis in ontvangst te nemen.

Erflater

Het zomaar aanvaarden van een erfenis kan namelijk nare gevolgen voor de erfgenaam met zich meebrengen. De erflater, die algemeen bekend stond als een welgestelde en vermogende heer of dame, blijkt in werkelijkheid de ene lening op de andere te hebben gestapeld. De erfgenaam, die aanvankelijk handenwrijvend uitzag naar een fors geldbedrag, blijkt uiteindelijk niets te ontvangen uit de (negatieve) nalatenschap van de erflater. Sterker nog: door alle schulden van de erflater is er een fors tekort ontstaan. De erfgenaam, die de nalatenschap onvoorwaardelijk heeft aanvaard, moet uit zijn eigen vermogen bijbetalen om dit tekort aan te zuiveren. Een forse domper op de erfrechtelijke feestvreugde.

Erfrecht verwerpen of aanvaarden?

In een dergelijk geval had de erfgenaam de nalatenschap beter kunnen verwerpen of slechts voorwaardelijk (enkel indien het saldo van de nalatenschap positief zal blijken te zijn) kunnen aanvaarden. De wet gebruikt hiervoor de term: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, of ook wel: beneficiaire aanvaarding. Hiermee had de erfgenaam zich een hoop ellende kunnen besparen.

Kijk het geërfde paard zorgvuldig in de bek...

Het erfrecht geeft de erfgenaam de mogelijkheid om, alvorens men het geërfde paard aanvaardt, het dier zorgvuldig in de bek te kijken. Van belang is dan dat de erfgenaam zich in deze periode niet gedraagt alsof hij de nalatenschap reeds onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Dan wordt hij namelijk geacht de nalatenschap in zijn geheel te hebben aanvaard. Het verkopen of afvoeren van de tot de nalatenschap behorende inboedel leidt al tot deze conclusie. Het gedrag van de erfgenaam bepaalt dus of alle drie de opties, dus onvoorwaardelijk aanvaarden, voorwaardelijk aanvaarden of verwerpen, nog voor hem open staan.

Twijfelt u?

Indien er twijfel bestaat over de vraag of de nalatenschap aanvaard dient te worden, kan Stichting Nalatenschapsbeheer u, met advies van dienst zijn voordat u uw keus uitbrengt. Dit kan eventueel in samenspraak met de betrokken notaris. Stichting Nalatenschapsbeheer kan u goed voorlichten over alle mogelijke, zodat nare verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Ben ik als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene?

Erfgenamen erven niet alleen de bezittingen van de overledene maar ook zijn of haar schulden. Indien er meer schulden dan bezittingen zijn en u niet aansprakelijk wilt zijn voor deze schulden heeft u twee mogelijkheden:

  • u kunt de nalatenschap verwerpen. Dit kunt u doen door een verklaring van verwerping bij de rechtbank uit te brengen. U wordt dan geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. De rechtbank brengt hiervoor wel griffierechten in rekening;
  • u kunt de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd). Dit kunt u doen door een verklaring van beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank uit te brengen, waarvoor de rechtbank dan weer griffierechten in rekening brengt. U bent dan wel erfgenaam maar u bent alleen aansprakelijk voor de schulden voor zover er bezittingen zijn. Deze bezittingen moeten gebruikt worden ter betaling van de schulden. Schulden die daarna nog resteren, kunnen niet op uw eigen vermogen verhaald worden. De nalatenschap moet volgens officiële regels vereffend worden.

Let op! De mogelijkheid tot verwerping en beneficiaire aanvaarding heeft u alleen als u de nalatenschap nog niet aanvaard had en u ook niet al had gedragen als erfgenaam.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht (VVE) is een verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij bijvoorbeeld recht hebben op het banktegoed van de overledene.