Overzicht veelgestelde vragen

Vul een trefwoord in om te zoeken in de veelgestelde vragen van Nalatenschapsbeheer. Of bekijk het Veelgestelde vragen overzicht.

Executeur

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap te behandelen. Hij voert de laatste wil van de overledene uit.

Waarom zou ik een executeur benoemen?

Het is vooral praktisch als er een executeur is. De executeur kan vrij snel een aantal urgente zaken regelen. Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap.
Stichting Nalatenschapsbeheer beschikt over de deskundigheid van verschillende juridische, fiscale en financiële specialisten. Door de aanwezigheid van deze brede kennis is de stichting een geschikte executeur om uw nalatenschap af te wikkelen.

Wat gebeurt er als ik geen executeur benoem?

Als u geen executeur benoemt, dan zullen uw erfgenamen na uw overlijden samen bevoegd en verplicht zijn de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan onpraktisch zijn als een erfgenaam in het buitenland woont of weigert mee te werken. Eén weigerachtige erfgenaam is al genoeg om de hele afwikkeling van de nalatenschap stil te leggen. Het kan wel gedeeltelijk opgelost worden met volmachten, maar die kunnen altijd weer ingetrokken worden.

Ik wil Stichting Nalatenschapsbeheer tot executeur benoemen. Welke tekst kan ik in mijn testament (laten) zetten?

U zou kunnen denken aan de volgende (voorbeeld)tekst, uiteraard in overleg met de betrokken notaris:

“Ik benoem tot executeur: de stichting Stichting nalatenschapsbeheer en bewindvoering Countus, gevestigd te Zwolle, huidig kantooradres Dokter Stolteweg 2 te 8025 AV Zwolle, hierna te noemen de executeur, voor welke benoeming de volgende bepalingen gelden: ……………….. (variabele tekst inzake executele)

Taak executeur/bevoegdheid
De executeur heeft tot taak de verzorging van mijn uitvaart en begrafenis of crematie, alsmede om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen moeten worden voldaan, zoals het afgeven van legaten, het nakomen of uitvoeren van overeenkomsten en de voldoening van de kosten van mijn begrafenis of crematie, van eventuele taxatie- en boedelkosten en van de erfbelasting die ten laste komen van erfgenamen of legatarissen. In verband met de betaling van de schulden is de executeur bevoegd de door hem beheerde goederen van mijn nalatenschap te gelde te maken.
De executeur behoeft over de keuze en de te gelde making niet in overleg te treden met de erfgenamen en hun toestemming daarvoor is ook niet vereist.
……………………… (vervolg variabele tekst)

Loon
De executeur heeft recht op het in de beroepsgroep gebruikelijk te declareren uurloon, maal het aantal gewerkte uren en vergoeding van de gebruikelijke onkosten, alles tegen deugdelijke specificatie.”

 

Wat zijn de taken van een executeur?

De belangrijkste taak van de executeur is de nalatenschap zo te regelen dat alle erfgenamen ontvangen waar zij recht op hebben. Hij neemt de administratie over, zorgt voor het opzeggen van abonnementen en het betalen van de openstaande rekeningen. Hij zorgt, indien nodig, voor taxatie van de woning, inboedel, sieraden etc. Hij maakt, zodra mogelijk, een boedelbeschrijving op en geeft dat aan de erfgenamen. Hij regelt ook de aangiften inkomsten- en erfbelasting. Zo nodig regelt hij de verkoop van de woning, inboedel en kostbaarheden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de afgifte van legaten. Nadat alle nota’s zijn betaald en alle aangiftes zijn gedaan, geeft hij de erfgenamen een overzicht van zijn werk, samen met een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Hij kan ook voorstellen doen voor verdeling van de nalatenschap; wie wil geld, wie wil het huis, wie wil een deel van de inboedel?
Indien Stichting Nalatenschapsbeheer tot executeur is benoemd, zal zij niet uw uitvaart regelen.

Kan ik Stichting Nalatenschapsbeheer ook inschakelen als geen executeur is aangewezen?

Ja, dat kan. De stichting kan ook als adviseur optreden in een nalatenschap waarin geen executeur is benoemd of een ander tot executeur is benoemd.
 

Kan ik meerdere executeurs benoemen?

U kunt meerdere executeurs benoemen om de taken te verdelen. Bijvoorbeeld een naast familielid voor het regelen van de uitvaart (‘begrafenisexecuteur’) en Stichting Nalatenschapsbeheer voor andere zaken.